Search form

Howan 19:39

39Kamhan si Nikodimo nga izang bisita kan Hisos ka mahon-a pen ka kahabzen, iza koman ya minkarini daw mindara ka mga kalim-an nga ka kilo nga pahamot sinaketan ka mira daw alosa nga polos mahamot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index