Search form

Howan 19:4

4Pagkakamhan kaiza minlogwa si Pilato pag-isab kay anlaong iza ka mga Yodayo nga manalinga kamo. Palogwaen nao ini nga tao ngarini kamazo kay dazaw mahagdam kamo nga waray nasaksihan o nga sala naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index