Search form

Howan 19:42

42Kamhan inlebeng niran si Hisos dizan kay kinahanglan ilebeng dazon kay aldaw iton ka pag-andam na mga Yodayo ka kanirang tigpahimlay daw nakadengan ka kanirang pista.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index