Search form

Howan 19:6

6Pagpakakita ka na mga oloolo nga pari daw ya mga magbantazay kan Hisos naninggit siran nga ilansang di iton ka kros! Kamhan ya pagkasamok niran nakadaeg ka mga panaba ni Pilato. Agon minsambag iza kaniran nga kamazo ka lamang kay waray labet nao kaiton nga tao nga waray sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index