Search form

Howan 2:10

10Kay minlaong iza nga ya batasan na mga nagakombiti ani inhon-a pag-inem ya masarang kadazaw nga bino. Kon dakola di ya pag-inem na mga tao anipen ihatag ya matab-ang. Kamhan ya kanmong batasan inmahori di hinoa ya madazaw nga bino.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index