Search form

Howan 2:11

11Ani ini ya primirong dakolang inhinang ni Hisos doro ka bariyo nga Kana doro ka Galiliya. Kay impasabot naiza kaniran nga dakola ya toong gahem nga garing ka Diyos. Kamhan ya toong mga sakop mintoo di siran nga garing iza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index