Search form

Howan 2:16

16Kamhan minbaheg iza ka mga magbaligzaay ka mga salapati nga kaw-en sa mazo ya kamazong mga salapati dini! Azaw mazo paghinangen ka taboan ya lagkaw nga pangamozoanan ka kanaong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index