Search form

Howan 2:18

18Kamhan minlaong ya mga Yodayo kan Hisos nga pakitahen mo kami ka timaan dazaw mahagdam kami nga garing ka Diyos ya gahem mo ka pagbogaw ka mga tao dini.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index