Search form

Howan 2:21

21Na, ani ini ya pamolinged ni Hisos kaniran mahitenged ka toong kaogaringeng lawas

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index