Search form

Howan 2:23

23Na, dizan ka Hirosalem nakapamista pen ya mga Yodayo. Kamhan mataed ya mga mintoo kan Hisos pagkita niran ka mga dakolang inhinang naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index