Search form

Howan 2:6

6Na, dizan ka lagkaw nga kombitihanan may mga dakolang tadzaw nga enem nga ka bolos. Ya leen na tagsa tagsa taglimang ka taro nga sapa. Kay inhinang na mga Yodayo ya batasan na mga karaang Yodayo nga ka wara pen makakaen ya mga tao kinahanglan bo-boan ka sapa ya kanirang mga alima.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index