Search form

Howan 2:7

7Kamhan minsogo si Hisos ka mga sogoonon nga pon-on mazo ya mga tadzaw ka sapa. Kamhan nanag-eb dazon siran dazaw ihalin ya sapa keteb ka pagkapono na mga tadzaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index