Search form

Howan 20:13

13Kamhan nangotana siran kan Mariya nga Day, kay ono sa nga nagapahihaza sa ko? Minsambag iza nga kay inkawat niran ya kanaong Ginoo. Kamhan wara hao mahagdam kon hain di waro ibetang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index