Search form

Howan 20:15

15Nangotana si Hisos kanangiza nga Day, kay ono sa nga nagapahihaza sa ko? Daw sin-o ya impangita mo? Na, ya hena-hena ni Mariya saop iza dini ka tamnanan agon minsambag iza nga Nong, kon minbalhin ko ka lawas ni Hisos itoldo mo kanao kon hain mo iza ibetang kay kaw-en nao iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index