Search form

Howan 20:16

16Minsambag si Hisos nga Mariya! Na, pagpakabati ka ni Mariya ka pagsabi na tao minlingi iza pag-isab daw minsambag ka saba nga Hinibriyo nga Raboni! Na, ya kahologan na panaba nga Raboni ani Maistro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index