Search form

Howan 20:20

20Pagkakamhan naiza pagpanaba impakita naiza kaniran ya toong mga alima daw ya isang lozo nga kilid na lawas kay ani ya pagpamatood kaniran nga iza si Hisos. Pagpakakilala niran nga iza matood ya kanirang Ginoo dakola ya pagsaza niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index