Search form

Howan 20:22

22Pagkakamhan naiza pagpanaba minhimoswak iza kaniran daw minlaong nga dini kamazo paharien mazo ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index