Search form

Howan 20:25

25Agon impanan-ogan iza na mga sinarigan nga nakitan nami ya Ginoo! Minsambag si Tomas nga diri hao antoo. Kinahanglan ankita hao ka in-azihan na lansang dizan ka toong mga alima. Kinahanglan anhogam sab hao ka samad dizan ka isang lozo nga kilid na toong lawas anipen hao makatoo nga nabohi di iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index