Search form

Howan 20:26

26Na, pagdateng ka ikawalo nga aldaw dizan ka lagkaw mintipon disab ya mga sinarigan iba disab si Tomas. Bisan kon sirado ya lagkaw minkarini si Hisos tenged kaniran. Kamhan minlaong iza nga palinawen ya kamazong hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index