Search form

Howan 20:27

27Kamhan minlaong iza nga Tomas, paka selengi ya palad na kanaong alima. Maghogam ko naa kaini daw ya samad dini ka isang lozo na lawas. Diri ko magdowadowa. Magtoo ko hinoa nga hao matood ini nga si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index