Search form

Howan 20:30

30Kamhan dizan ka pagseleng na toong mga sinarigan mataed pen ya mga inhinang ni Hisos nga wara hao magsoyat dini ka basahen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index