Search form

Howan 20:31

31Kamhan insoyat nao ini kay dazaw antoo kamo nga si Hisos iza matood si Kristo nga Maanak na Diyos. Kamhan ya pagtoo mazo kanangiza ani anhatag kamazo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay iza ya insakopan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index