Search form

Howan 20:6

6Pagdateng ni Simon Pidro sonod kanangiza minlargo iza pagseled ka lebnganan. Kamhan nakitan disab naiza ya mga panapton nga mapoti

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index