Search form

Howan 20:9

9Kay wara pen siran makasabot pagdazaw ka daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Hisos nagalaong nga kinahanglan mabohi iza pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index