Search form

Howan 21

1Pagkadogaydogay kaiza dizan ka baybazen na dagat nga Tibiriyas minkadizan si Hisos pag-isab ka toong mga sinarigan. Na, ya toong pag-azi dizan kaniran singed kaini. 2May isang aldaw si Simon Pidro daw si Tomas nga indagnazan kan Kaloha daw si Nataniyal nga taga Kana nga longsod doro ka Galiliya daw ya mga maanak ni Sibidiyo daw may mga dowa pen nga sinarigan namagtipon sirang tanan. 3Kamhan minlaong si Simon Pidro kaniran nga ampangisda pen hao. Minsambag siran nga an-iba kami. Kamhan minleen siran ka baloto. Kamhan nangisda siran keteb ka pagkamasiselem piro wara gazed tarai ya kanirang lazà.

4Pagpamawa-pawa di na masiselem si Hisos mintindeg iza dizan ka baybazen piro wara iza makilalhi na toong mga sinarigan. 5Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga kamo dakoza, daw may nakawa mazo nga isda? Minsambag siran nga wara gazed. 6Minlaong si Hisos nga ipasidalem mazo ya kamazong lazà dapit ka too na baloto dazaw makakawa kamo. Pagpanagat niran pag-isab mataed matood ya isda kamhan wara madaeg ya lazà pagbetang dalem ka baloto. 7Kamhan ya isang sinarigan nga naazakan ni Hisos minlaong iza kan Pidro nga ya kantang Ginoo iton dizan! Pagpakabati ka ni Simon Pidro nga ya Ginoo iton imbakes naiza ya isang lapid nga bado nga inkawa naiza kazina kay nangisda. Kamhan min-empag iza ka sapa. 8Ya mga ibang sinarigan namagsakay pen siran ka baloto ngaro ka baybazen daw nagabira disab ka lazà nga napono ka isda. Diri kon aro siran ka baybazen kay hapit magkalim-an ka lamang nga ka depa ya kaaro.

9Pagdateng niran ka baybazen nakitan niran ya hinaring nga mabaga nga may mga hinal-ob nga isda. Dizan disab ya mga binetang nga makaen. 10Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga dadhen mazo ngarini ya mga isda nga nakawa. 11Kamhan minleen si Simon Pidro ka baloto. Mingozod iza ka lazà ngarini ka baybazen. Napono iton ka mga dakolang isda. Isang ka gatos may kalim-an daw tolong bolos ya tanan. Kamhan bisan masarang kataed ya kanirang makawa, wara gazed magisi ya lazà. 12Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga dali kamo ngarini kay mangaen di kamo. Kamhan dizan ka mga sinarigan waray isa nga nakagahem pagpangotana kanangiza kon sin-o sa iza kay mahagdam di sa siran nga iza ya kanirang Ginoo. 13Dizan kaniran inkawa ni Hisos ya makaen kamhan impanhatag naiza kaniran iba disab ya isda. 14Kamhan ya pagkarini ni Hisos ka toong mga sinarigan ikatlo di sokad ka pagkabohi naiza pagbalik garing ka lebeng.

15Pagkakamhan niran pagpamahaw nangotana si Hisos kan Simon Pidro nga Simon nga maanak ni Howan, daw pagaazaken mo hao labaw pen ka kaazak na mga iba mo kanao? Minsambag si Pidro nga Oo Ginoo, mahagdam iko nga naazak hao kanmo. Minsambag si Hisos nga aligarahen mo ya mga bag-ong minsakop kanao singed ka pag-aligara na tao ka toong mga bohien nga nati na karniro.

16Kamhan nangotana si Hisos kanangiza pag-isab nga Simon nga maanak ni Howan, daw maazak ko kanao? Minsambag si Pidro nga Oo Ginoo, mahagdam ko nga naazak hao kanmo. Minsambag si Hisos nga magsindo ko ka kanaong mga sakop singed ka pagdara na mag-aligrahay ka toong mga bohien nga karniro.

17Kamhan ikatlo di ya pagpangotana ni Hisos kan Pidro nga nagalaong nga Simon nga maanak ni Howan, daw maazak ko kanao? Kamhan mabeg-at di ya hinawa ni Pidro kay ikatlo di pagpangotana ni Hisos kon azaken iza ni Pidro. Kamhan minsambag si Pidro nga Ginoo, mahagdam ko daan ka bisan ono ya kanaong hena-hena. Mahagdam ko nga naazak hao kanmo. Minsambag si Hisos nga aligarahen mo ya kanaong mga sakop singed ka pag-aligara na tao ka toong mga bohien nga karniro. 18Pidro, sabten mo ini nga ka batan-en pen iko, iko ya nagabakes ka kanmong bado. Iko sab ya minbeet kon angkar-in ko pagsinged ka pagpanaw mo. Piro kay-an ka pagkamalaas di mo madepa ya kanmong mga alima. Kamhan ektan iko na mga lain tao. Kamhan dadhen ko ngaro ka dapit nga diri mo kontana karohon. 19Ani ini ya impanaba ni Hisos mahitenged ka pagkapatay ni Pidro ka kros kay sazaen ni Pidro ya Diyos pagtoman naiza ka naazakan na Diyos kay-an. Pagpanaba ni Hisos kaiton minlaong pen iza kan Pidro nga diri ko magheneng pagtoman ka kanaong naazakan.

20Kamhan minlingi si Pidro daw nakitan naiza ya isang sinarigan nga naazakan ni Hisos nga minsonod di ngarini kaniran. Iton nga sinarigan ani ya saing kan Hisos izang dini kaini pagpanihapon nirang tanan daw nangotana nga Ginoo, daw sin-o wani ya an-edlaw kanmo? 21Pagpakakita ka ni Pidro kanangiza nangotana iza kan Hisos nga Ginoo, daw ono ya kaazi na toong kamatazen? 22Minsambag si Hisos nga waray labet mo kon amponto hao nga mabohi ka iza hangtod ka kanaong pagbalik kon diri. Magtoman ko hinoa ka kanaong naazakan! 23Kamhan dizan ka mga sakop ni Hisos inpanan-ogan nga iton nga sinarigan diri iza mapatay. Piro wara si Hisos maglaong kan Pidro kaiton. Anikay saba naiza nga waray labet mo kon amponto hao nga mabohi ya sinarigan hangtod ka kanaong pagbalik kon diri.

24Na, iton nga sinarigan nga naazakan ni Hisos ani hao nga si Howan. Hao ya minsaksi ka mga inhinang ni Hisos kamhan minsoyat hao. Kamhan mahagdam kita nga matood gazed ini nga sinoyat nao.

25Kamhan mataed pen ya mga inhinang ni Hisos. Kon madogangan pen pagsoyat ka tanan diri an-igo ka tibolos kalibotan ya katiponan na mga basahen nga insoyat mahitenged ka mga inhinang ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index