Search form

Howan 21:12

12Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga dali kamo ngarini kay mangaen di kamo. Kamhan dizan ka mga sinarigan waray isa nga nakagahem pagpangotana kanangiza kon sin-o sa iza kay mahagdam di sa siran nga iza ya kanirang Ginoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index