Search form

Howan 21:14

14Kamhan ya pagkarini ni Hisos ka toong mga sinarigan ikatlo di sokad ka pagkabohi naiza pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index