Search form

Howan 21:15

15Pagkakamhan niran pagpamahaw nangotana si Hisos kan Simon Pidro nga Simon nga maanak ni Howan, daw pagaazaken mo hao labaw pen ka kaazak na mga iba mo kanao? Minsambag si Pidro nga Oo Ginoo, mahagdam iko nga naazak hao kanmo. Minsambag si Hisos nga aligarahen mo ya mga bag-ong minsakop kanao singed ka pag-aligara na tao ka toong mga bohien nga nati na karniro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index