Search form

Howan 21:16

16Kamhan nangotana si Hisos kanangiza pag-isab nga Simon nga maanak ni Howan, daw maazak ko kanao? Minsambag si Pidro nga Oo Ginoo, mahagdam ko nga naazak hao kanmo. Minsambag si Hisos nga magsindo ko ka kanaong mga sakop singed ka pagdara na mag-aligrahay ka toong mga bohien nga karniro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index