Search form

Howan 21:17

17Kamhan ikatlo di ya pagpangotana ni Hisos kan Pidro nga nagalaong nga Simon nga maanak ni Howan, daw maazak ko kanao? Kamhan mabeg-at di ya hinawa ni Pidro kay ikatlo di pagpangotana ni Hisos kon azaken iza ni Pidro. Kamhan minsambag si Pidro nga Ginoo, mahagdam ko daan ka bisan ono ya kanaong hena-hena. Mahagdam ko nga naazak hao kanmo. Minsambag si Hisos nga aligarahen mo ya kanaong mga sakop singed ka pag-aligara na tao ka toong mga bohien nga karniro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index