Search form

Howan 21:18

18Pidro, sabten mo ini nga ka batan-en pen iko, iko ya nagabakes ka kanmong bado. Iko sab ya minbeet kon angkar-in ko pagsinged ka pagpanaw mo. Piro kay-an ka pagkamalaas di mo madepa ya kanmong mga alima. Kamhan ektan iko na mga lain tao. Kamhan dadhen ko ngaro ka dapit nga diri mo kontana karohon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index