Search form

Howan 21:2

2May isang aldaw si Simon Pidro daw si Tomas nga indagnazan kan Kaloha daw si Nataniyal nga taga Kana nga longsod doro ka Galiliya daw ya mga maanak ni Sibidiyo daw may mga dowa pen nga sinarigan namagtipon sirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index