Search form

Howan 21:20

20Kamhan minlingi si Pidro daw nakitan naiza ya isang sinarigan nga naazakan ni Hisos nga minsonod di ngarini kaniran. Iton nga sinarigan ani ya saing kan Hisos izang dini kaini pagpanihapon nirang tanan daw nangotana nga Ginoo, daw sin-o wani ya an-edlaw kanmo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index