Search form

Howan 21:24

24Na, iton nga sinarigan nga naazakan ni Hisos ani hao nga si Howan. Hao ya minsaksi ka mga inhinang ni Hisos kamhan minsoyat hao. Kamhan mahagdam kita nga matood gazed ini nga sinoyat nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index