Search form

Howan 21:5

5Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga kamo dakoza, daw may nakawa mazo nga isda? Minsambag siran nga wara gazed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index