Search form

Howan 21:7

7Kamhan ya isang sinarigan nga naazakan ni Hisos minlaong iza kan Pidro nga ya kantang Ginoo iton dizan! Pagpakabati ka ni Simon Pidro nga ya Ginoo iton imbakes naiza ya isang lapid nga bado nga inkawa naiza kazina kay nangisda. Kamhan min-empag iza ka sapa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index