Search form

Howan 21:8

8Ya mga ibang sinarigan namagsakay pen siran ka baloto ngaro ka baybazen daw nagabira disab ka lazà nga napono ka isda. Diri kon aro siran ka baybazen kay hapit magkalim-an ka lamang nga ka depa ya kaaro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index