Search form

Howan 3:12

12Inpanan-og di nao kanmo mahitenged ka inhinang na tao. Kamhan wara ko magtoo kanao agon onhon sa mo pagtoo kon ampanan-og hao kanmo mahitenged ka inhinang na Diyos?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index