Search form

Howan 3:13

13Hao kay mahagdam kon ono ya inhinang na Diyos kay garing daked hao. Kamhan ankandaked isab hao pagbalik kay hao ya mahon-a ka bisan sin-o ya mahon-ang tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index