Search form

Howan 3:14

14Kawandini pen ka doro pen sin Moysis ka dakolang nag-as impamanga siran na mga halas nga marara. Kamhan inhinang ni Moysis ya bronsi nga singed ka halas ya hitsora. Kamhan inbetang naiza iton dizan ka toko dazaw selengan na mga tao. Kamhan nabahaw matood ya mga tao kon anhangad siran ka bronsi. Pamolinged gazed ini ka kanaong pagkapatay ka kros.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index