Search form

Howan 3:15

15Kay garing ka kanaong pagkapatay bisan sin-o ya antoo kanao tagan gazed iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index