Search form

Howan 3:21

21Ya tao nga nagatoman ka naazakan na Diyos minkarini iza ka kapawa dazaw makitan nga garing ka Diyos ya toong mga hinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index