Search form

Howan 3:22

22Pagkakamhan kaiza si Hisos daw ya toong mga sakop minkaro siran ka lopa nga Yoda. Nabilin iza doro iba kaniran. Namenzagay sab siran ka mga tao singed ka batasan ni Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index