Search form

Howan 3:28

28Izang dini kaini nabatian mazo ya impanan-og nao nga diri kon hao si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Hinoa insogo hao ngarini paghon-a kanangiza dazaw an-andam hao ka toong pagdateng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index