Search form

Howan 3:5

5Minsambag si Hisos nga timan-an mo gazed ini. Kon diri hinangen na Madazaw nga Ispirito na Diyos ya tao pagbag-o diri gazed magkaangay ya tao daw ya Diyos. Iton nga Ispirito singed iza ka sapa nga makahinglo ka hena-hena na tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index