Search form

Howan 4

1Kamhan nakabati ya mga Parasiyo nga mataed di koman ya mga tao nga gosto ampasakop kan Hisos daw ampabenzag kamhan ya kan Howan geramay ka. 2Diri kon si Hisos ya magapamenzag ka mga tao kay ya toong mga sakop ka lamang. 3Kamhan mahagdam si Hisos nga nakabati di ya mga Parasiyo nga nabantog di ya toong ngaran agon minpanaw iza dizan ka lopa nga Yoda kay ambalik iza ka lopa nga Galiliya. 4Ya dalan pasinged ngaro ka Galiliya minlapos iton ka lopa nga Samariya. 5Kamhan nakadateng si Hisos ka longsod nga Saykar doro ka Samariya. Arani iton ka oma nga intagan ni Hakob nga karaang tao ka toong maanak nga si Hosi. 6Kamhan dizan ka pagaazihan ni Hisos may atabay nga kinabotan ni Hakob. Na, pagdateng ni Hisos dakoza nagalo-to iza kay ampahoway iza ka toong pagpanaw ka pag-odto di na sega.

7Na, ka dizan pen si Hisos may nagapasinged ngarini nga babazi nga somag-ebay. Taga Samariya iza. Kamhan minlaong si Hisos ka babazi nga paimnen mo hao. 8Minlaong iza kaiton kay nanlargo pen ya toong mga sakop ka longsod dazaw paliten ya makaen. 9Kamhan nabereng ya babazi kay ya batasan na mga Yodayo diri angamit ka mga betangan na taga Samariya ka pag-inem. Agon minsambag iza kan Hisos nga Yodayo iko. Ono sa nga azoan sa mo hao ka sapa? 10Minsambag si Hisos nga kon nahagdam pen ko ka inhatag na Diyos kanmo, kon makakilala pen ko kon sin-o sa hao nga minpangazo kanmo ka sapa, iko hinoa ya an-azo kanao ka sapa kay paimnen ta ko ka sapa nga diri di ko ohawen kawanihen ka. 11Kamhan minlaong ya babazi nga Nong, waray ikasag-eb mo hasta ararem ini nga atabay nga ingkabotan. Kamhan daw hain ko magkawa ka sapa nga makakawa ka kaohaw kawanihen ka? 12Daw labaw pen baza iko kan Hakob nga kanaming karaan? Iza ya minhinang kaini nga ingkabotan nga atabay. Iza daw ya toong mga maanak daw mga bohien nga baka min-inem sirang tanan dini kaini nga sapa. 13Minsambag si Hisos nga ya tao nga magainem kaini nga sapa ohawen iza pag-isab. 14Kamhan ya an-inem ka sapa nga kanaong ihatag diri di gazed iza ohawen pag-isab kay kawanihen ka mahinang iton ka singed ka tobod dalem ka toong beet. Diri isab mawara ya bag-ong kinabohi naiza. 15Minsambag ya babazi nga Nong, tagan mo hao ka sapa nga impanaba mo dazaw diri di hao ohawen pag-isab. Diri di hao an-isab pagbalik ka pagsag-eb dini.

16Minsambag si Hisos nga pakarinihen mo ya kanmong bana. 17Minsambag ya babazi nga waray bana nao. Minlaong si Hisos nga hosto ya sambag mo nga waray bana mo 18kay lima di ya nangazi kanmo nga bana. Kamhan ya mintipon kanmo koman diri kon iza ya bana mo. Matood ya sambag mo kanao. 19Minsambag ya babazi nga Nong, mahagdam di hao nga iko ya matood nga propita na Diyos kay nahagdam iko daan ka kanaong batasan. 20Wani pen ya pangotana nao kanmo nga kay ono sa kamo nga Yodayo nagalaong nga kinahanglan doro ka siyodad nga Hirosalem ipahalad ya ihazep ka paghawag ka Diyos? Kay ya batasan na kanaming karaan ya bobong nga Girasim ani ya dapit niran ka paghawag ka Diyos. 21Minsambag si Hisos nga toohi hao nga arani di ya tirmino nga diri di anhawag ya mga tao ka Ama nga Diyos dizan ka bobong nga Girasim bisan kon doro ka siyodad nga Hirosalem. 22Kamo nga taga Samariya wara gazed kamo mahagdam kon sin-o ya kamazong pangamozoan. Kami nga mga Yodayo mahagdam sa kami kon sin-o ya kanaming pangamozoan kay ya Manlolowas ka mga tao Yodayo ya toong kaliwat. 23Mindateng di ya tirmino nga ya mga matood nga magsingbahay kinahanglan magaangay ya kanirang hena-hena ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kinahanglan antoo isab siran nga hao ya matood nga Diyos. Ya tao nga nagabatasan singed kaiton iza ya naazakan na Ama ka pagsingba kanangiza. 24Kay ya Diyos ani ya Madazaw nga Ispirito. Kamhan ya mga anhawag kanangiza kinahanglan mag-angay ya kanirang hena-hena kaiton nga Ispirito. Kinahanglan antoo isab siran nga hao ya matood nga Diyos.

25Minsambag ya babazi nga mahagdam hao nga ankarini ya Misayas. Inngaranan iza kan Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Iza ya ampakita kanta ka tanan kay-an ka pagdateng naiza. 26Minsambag si Hisos nga hao nga nagalaong kanmo koman ani iza si Kristo.

27Kamhan nakabalik ya mga sakop ni Hisos. Nabereng siran kay ono ya pagkiglaonglaong naiza ka babazi kamhan wara siran mangotana ka babazi kon ono ya toong gosto. Wara sab siran mangotana kan Hisos kon ono ya inlaong naiza ka babazi. 28Kamhan imbilin pen na babazi ya toong tadzaw dizan kay an-oli pen iza ka longsod. Pagdateng ka naiza doro minlaong iza ka mga tao nga 29ibahan mazo hao ngaro kay dazaw makakita kamo ka tao nga minpanaba kanao ka tanan nahinang nao. Ani di iton doro kombeet si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 30Kamhan minpanaw siran pasinged ngaro kan Hisos.

31Ka wara pen dateng siran inhagad kontana si Hisos na toong mga sakop nagalaong nga Maistro, komaen di ko naa. 32Minsambag si Hisos nga may makaen nao nga wara mazo mahagdami. 33Kamhan namaglaonglaong ya mga sakop nga daw may tao nga mindara ngarini ka makaen? 34Minsambag si Hisos nga singed ka kanaong makaen ya pagtoman ka naazakan na Diyos nga minpakarimbaba kanao daw ya pagtiwas ka toong tarabaho. 35Pamolinged ini nga kon anseleng kamo ka bag-ong inpogas anlaong kamo nga opat pen ka bolan maani di iton. Timan-an mazo gazed ini nga mindateng di gazed ya tirmino ka pag-ani. Selengi mazo ya mga tao nga gosto antoo kanao kay singed siran ka abot nga anihen. 36Ya mga antabang ka mga tao ka pagpasakop kanao soholan nao siran. Kamhan ya mga minsakop kanao matagan nao siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Ya isang tao singed ka nagapogas iza ka kanaong sindo. Ya isang tao singed ka magaani iza ka tanem. Kamhan mindengan sirang dowa pagsaza kay poslanan ya kanirang tarabaho. 37Matood ya daan inlaong nga ya isang tao magtanemay iza, kamhan ya isang tao mag-anihay iza. 38Impadara nao kamo dazaw mangani ka wara mazo hagoi. Ya iba ani naghago kamhan kamo ya nagapahimolos ka kanirang hinagoan. Ani ini ya intoldo ni Hisos ka toong mga sakop.

39Kamhan doro kaiton nga longsod mataed di ya mga taga Samariya nga mintoo di kan Hisos kay impanan-ogan siran na babazi nagalaong nga iton nga tao ani ya minpanaba kanao ka tanan nahinang nao. 40Agon pagdateng niran kan Hisos inhagad niran iza ka pagkolang doro ka lagkaw niran. Kamhan nabilin iza doro kaniran keteb ka dowang ka aldaw. 41Kay nagasindo iza kaniran. Kamhan mataed pen ya mga mintoo kanangiza. 42Nagalaong sab siran ka babazi nga mintoo di kami kazina kay nakabati kami ka kanmong saba. Kamhan nakabati disab kami ka toong pagsindo agon mahagdam kami nga iza gazed ya Manlolowas ka tanan mga tao.

43Na, pagdateng ka ikatolong aldaw minpanaw si Hisos kay anlargo iza ka lopa nga Galiliya nga hel-anan na mga diri kon toong kaibahan. 44Kay minlaong iza nga bisan sin-o ya propita na Diyos wara iza tahoda na toong kaibahan. 45Pagdateng ka naiza doro magaabiabihen matood iza na mga taga dizan kay izang dini kaini ka pagkaro niran ka Hirosalem ka pista na mga Yodayo nakakita siran ka toong mga hininang.

46Kamhan mindateng si Hisos ka longsod nga Kana doro ka Galiliya nga dapit nga inhinang naiza ya bino garing ka sapa. Kamhan may isang tao nga minkarini garing ka longsod nga Kapirnaom. Sinarigan iza ni Hirodis nga hari. Kamhan masakiten ya toong bata nga amaama. 47Pagpakabati ka naiza nga mindateng di si Hisos dini ka lopa nga Galiliya garing ka lopa nga Yoda minkarini iza kan Hisos kay hangzoon naiza ka pag-iba doro ka toong lagkaw kay ipatambal ya toong bata nga nagapinal di ka toong masakit. 48Minsambag si Hisos nga kon diri ko ankita ka mga timaan nga garing ka Diyos daw ya mga hininang nga kaberenganan diri ko antoo kanao. 49Minsambag ya oloolo nga Nong, kon mahimo ya beet mo karohon mo dazon kay basi mapatay ya kanaong bata. 50Minsambag si Hisos nga omoli di ko ngaro kay nadazaw di ya bata mo. Kamhan mintoo ya oloolo ka mga panaba ni Hisos. Minpanaw dazon iza. 51Ka nagapasinged pen iza ngaro insogat iza na toong mga sogoonon kay nagalaong nga Nong, nadazaw di ya bata mo. 52Kamhan nangotana iza daw ono orasa ya pagkawara na toong masakit? Minsambag siran nga kahabi ka pagkaala ona nakawa di ya toong hilanat. 53Kamhan mahagdam ya oloolo nga ani indenganan izang pagpanaba pen ni Hisos nga nadazaw di ya bata mo. Kamhan mintoo gazed ya oloolo kan Hisos lakip ya tibolos inhel-an naiza.

54Na, sokad ka pagdateng ni Hisos ka Galiliya garing ka lopa nga Yoda ikadowang timaan iton nga inhinang naiza dazaw mahagdam siran nga garing iza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index