Search form

Howan 4:10

10Minsambag si Hisos nga kon nahagdam pen ko ka inhatag na Diyos kanmo, kon makakilala pen ko kon sin-o sa hao nga minpangazo kanmo ka sapa, iko hinoa ya an-azo kanao ka sapa kay paimnen ta ko ka sapa nga diri di ko ohawen kawanihen ka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index