Search form

Howan 4:11

11Kamhan minlaong ya babazi nga Nong, waray ikasag-eb mo hasta ararem ini nga atabay nga ingkabotan. Kamhan daw hain ko magkawa ka sapa nga makakawa ka kaohaw kawanihen ka?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index