Search form

Howan 4:12

12Daw labaw pen baza iko kan Hakob nga kanaming karaan? Iza ya minhinang kaini nga ingkabotan nga atabay. Iza daw ya toong mga maanak daw mga bohien nga baka min-inem sirang tanan dini kaini nga sapa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index