Search form

Howan 4:20

20Wani pen ya pangotana nao kanmo nga kay ono sa kamo nga Yodayo nagalaong nga kinahanglan doro ka siyodad nga Hirosalem ipahalad ya ihazep ka paghawag ka Diyos? Kay ya batasan na kanaming karaan ya bobong nga Girasim ani ya dapit niran ka paghawag ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index